Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba vialexxie lexxie
5590 a10d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
6909 04f5
Reposted fromunco unco viashakeme shakeme
9964 7688 500
Reposted fromwestwood westwood viashakeme shakeme
2311 a22b
Reposted frompunisher punisher viaiblameyou iblameyou
3902 c988 500
Reposted fromjustadream justadream viashakeme shakeme
0518 c3c8
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
9048 9780 500
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej

June 15 2019

4863 4f72
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viashakeme shakeme
1185 a58f
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viashakeme shakeme
1758 e82b
Reposted fromstopme stopme viashakeme shakeme
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
9779 74e6 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
3428 9683
Reposted fromverronique verronique viashakeme shakeme
0406 8933 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashakeme shakeme
6042 af32
Reposted fromguidetomadness guidetomadness viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl