Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viarooo rooo
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaWTobieMojeNiepokoje WTobieMojeNiepokoje
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazimnydzienn zimnydzienn
0858 aebd 500
Reposted fromhawke hawke
Ach, te popołudnia przepełnia tak smętna obojętność, że jesień zaczyna się w nas, zanim się jeszcze zacznie w przyrodzie.
— Fernando Pessoa "Księga niepokoju Bernarda Soaresa, pomocnika księgowego w Lizbonie"
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaverronique verronique
7562 490d 500
Reposted fromverronique verronique viaverronique verronique

i12bent: Witold Gombrowicz (August 4, 1904 – 1969) was a Polish novelist and dramatist. His works are characterized by deep psychological analysis, a certain sense of paradox and an absurd, anti-nationalist flavor. Photo by Bodhan Paczowski, 1965

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
0653 34eb 500

riverselkie:

herb book aesthetics

Reposted fromhawke hawke

i12bent: On August 7, 1974 Philippe Petit performs a high wire act between the twin towers of the World Trade Center 1,368 feet (417 m) in the air.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaverronique verronique
6165 5de3 500
Reposted fromverronique verronique
9274 6cf7 500
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa viazimnydzienn zimnydzienn

October 13 2018

Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromshakeme shakeme viathebelljar thebelljar
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl