Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

"Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę, że jest inny."

— Katarzyna Grochola
Reposted fromblacktoblack blacktoblack vianiskowo niskowo
7895 2ed5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons

January 14 2018

Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viahormeza hormeza
2766 525e
Reposted fromanjelinabanana anjelinabanana viahormeza hormeza
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viajanealicejones janealicejones
0262 b7f9
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viajanealicejones janealicejones
9046 5bbd 500
Reposted fromkulamin kulamin viajanealicejones janealicejones
2702 0f95 500
5614 2487
Reposted fromolaosa olaosa viajanealicejones janealicejones
3231 e352 500
5415 5efa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny vianokturnal nokturnal
8530 748f 500
0874 dbf4
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
1916 0d0d
Reposted fromEtnigos Etnigos viajanealicejones janealicejones
5981 f8fa 500
Reposted fromrawriot rawriot
2535 df28
Reposted fromoll oll vianokturnal nokturnal
Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
Czy masz duszę, którą mogę ocalić?
— Gavin Thorpe - Out of place
Reposted fromNataly Nataly viahormeza hormeza
2576 83be
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl