Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

Bądź dla mnie kimś kogo nigdy nie miałam. 
Reposted fromnexxt nexxt viaseleneskin seleneskin
0991 0ab4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
4576 e38a
Reposted fromdivi divi viaAmericanlover Americanlover
1671 5165 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
2706 752e 500
Reposted fromsarazation sarazation
2708 658d 500
Reposted fromsarazation sarazation
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako viaseleneskin seleneskin
2714 f1a4 500
Reposted fromsarazation sarazation
2715 c3f5
Reposted fromsarazation sarazation
2718 6566 500
Reposted fromsarazation sarazation
9117 67ec 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseleneskin seleneskin

January 07 2018

Uważaj, których strun
Nieopatrznie duszą dotykasz.

Niektóre z nich mogą już nigdy
Nie chcieć przestać brzmieć.
— Maciej Wierszycki
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadziwnerzeczy dziwnerzeczy
1160 201f
Reposted fromrawriot rawriot
3180 7f8c 500
Reposted fromrawriot rawriot
5815 21da
Reposted fromrawriot rawriot
5811 d452 500
Reposted fromrawriot rawriot
5806 6926 500
Reposted fromrawriot rawriot
5807 27d5 500

anxieusly:

6 short love poems

Reposted fromrawriot rawriot
5805 9c04 500
Reposted fromrawriot rawriot
9297 b003
Reposted fromrawriot rawriot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl