Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

0376 cb74
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianieobecnosc nieobecnosc
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
the museum of tears
6602 db2e
4669 f657
2601 e2ab
Reposted fromclitoris clitoris viacoolkidscantdie coolkidscantdie
7785 1fab 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaseleneskin seleneskin
wtulając się w czyjeś serce czujemy tak naprawdę spokój życia, i mogłoby to trwać, trwać i trwać, nie mamy nic przeciwko
jak ktoś może mieć taką moc, by sprawić, że drugi człowiek rozpada się na tysiąc kawałków albo doświadcza uczucia pełni?
— L. Oliver, „Requiem”
Reposted fromdeszcz deszcz viaseleneskin seleneskin
2468 6059
Reposted fromposzum poszum viacoolkidscantdie coolkidscantdie
4588 9324 500
Reposted fromposzum poszum viacoolkidscantdie coolkidscantdie
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viacoolkidscantdie coolkidscantdie
3675 0169 500
Reposted frombrumous brumous viacoolkidscantdie coolkidscantdie
Kiedy ktoś poświęca Ci czas pamiętaj, że daje coś, czego nigdy nie odzyska.
Reposted fromjustyha justyha viaseleneskin seleneskin
Reposted fromgarstki garstki viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl