Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Dawne czasy mają zawsze urok wielki dla tych, którym nowe nie przyniosły nic prócz łez i boleści.
— Eliza Orzeszkowa – Marta
2246 afaf 500
Reposted from4777727772 4777727772
2284 eefc 500
Reposted from4777727772 4777727772
7630 6fe6
Reposted fromposzum poszum via4777727772 4777727772
9922 4e0b
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viatwice twice
Odmiana jest rozkoszą ludzkiej duszy - i stąd trudno wierzyć, by zwykłe ciche tchnienie oznaczało śmierć.
— Jacek Dehnel – Lala
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viatwice twice
0456 bc27
Reposted fromnuitlys nuitlys
8571 0446
Reposted fromcourtney97 courtney97
8556 a6a8
Reposted fromcourtney97 courtney97
9938 57f4
Reposted from4777727772 4777727772
9939 cb74
Reposted from4777727772 4777727772
9940 41af
Reposted from4777727772 4777727772
9952 f896 500
Reposted from4777727772 4777727772
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 vianieobecnosc nieobecnosc
8502 40e9 500
Reposted fromtaborri taborri via4777727772 4777727772
9987 83dc 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl