Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

niekorzystanie z życia jest jedną z form samobójstwa.
Reposted fromhole-love hole-love viafearoflove fearoflove
8038 dcdb
1014 820b 500
Reposted fromdivi divi viajanealicejones janealicejones
– Co robisz w życiu? – zapytał Lucyfer. Bartek zastanawiał się nad odpowiedzią. Wreszcie zdecydował się na zdanie tyleż prawdziwe, ile efektowne: – W ostatnim czasie gniję płytko.
— I. Karpowicz, "Balladayny i romanse"
Reposted fromanks anks viafearoflove fearoflove

eleventhdoctor:

i may not be beautiful but at least i know a lot of useless information

Reposted fromZombiebride Zombiebride vianokturnal nokturnal
0422 be7f 500
9197 9c2f 500
Dopiero człowiek, przy którym przestajemy się bać i wstydzić swojej zwyczajności, niedoskonałości, bycia nie w formie, że "nie stać mnie" na coś, "boję się", "nie znoszę"; dopiero możliwość pokazania takich rzeczy przy kimś, przy kim nie boimy się, że nas za to zostawi - buduje prawdziwą więź.
— Katarzyna Miller
Reposted fromtaSowa taSowa viafearoflove fearoflove
1273 d585 500
Reposted fromamatore amatore viajanealicejones janealicejones
7696 53db
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viajanealicejones janealicejones
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafearoflove fearoflove
Reposted fromshakeme shakeme viajanealicejones janealicejones

Audrey Hepburn and husband taking a walk in Stockholm (1959).


Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl