Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Reposted fromnezavisan nezavisan viamesoute mesoute
2325 08a8 500

cinemaphileadict:

Grand Hotel (1932) directed by Edmund Goulding

Reposted fromczarnycukier czarnycukier
7381 9c68 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
7347 f445
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
7339 5d17 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
4447 2cf7 500

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viamesoute mesoute
6312 53a9 500
Reposted from4777727772 4777727772
6316 0bd7 500
Reposted from4777727772 4777727772
8131 0796 500
Reposted from4777727772 4777727772
8134 a9ca 500
Reposted from4777727772 4777727772
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viamesoute mesoute
8144 b572 500
Reposted from4777727772 4777727772
8153 725b 500
Reposted from4777727772 4777727772
8193 4428 500
Reposted from4777727772 4777727772
8195 22f9 500
Reposted from4777727772 4777727772
Reposted fromkluczka kluczka via4777727772 4777727772
8969 85d6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasimons simons
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl