Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

Kochać znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć, ani nawet poznać.
— Guillaume Musso, "Ponieważ Cię kocham"
Reposted fromPurpleRibbon PurpleRibbon viawarzywowa warzywowa
8402 663d 500

Response.

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viashakeme shakeme
5121 3cd8 500
Reposted frommoai moai viashakeme shakeme
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viawarzywowa warzywowa
8142 d3aa
Reposted fromweightless weightless viawarzywowa warzywowa
Winter in New England.
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viawarzywowa warzywowa
way harder
Reposted fromcube cube viahelenburns helenburns
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawarzywowa warzywowa
7740 b07f 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viawarzywowa warzywowa
4913 b620
Reposted fromcaraseen caraseen viawarzywowa warzywowa

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
5381 8aab 500
2397 2d95 500
Reposted frommsto msto viawarzywowa warzywowa
5845 a815
Reposted fromheima heima viashakeme shakeme
0766 8a26 500
Reposted fromkaiee kaiee viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl