Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

9129 ac08
Reposted frombrumous brumous
0897 cdd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viashakeme shakeme
8137 d867 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasarazation sarazation
Ile to już razy powtarzałem przecież, że wasz podstawowy błąd polega na tym, iż nie doceniacie znaczenia oczu człowieka. Zrozumcie, że język może ukryć prawdę, ale oczy – nigdy!
— Michaił Bułhakow
Reposted frominverosimil inverosimil vianiskowo niskowo
3900 3dc3 500
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viazupabiskupa zupabiskupa
6785 18e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
5334 be6c
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 viashakeme shakeme
7563 4004
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viashakeme shakeme
4351 20f1 500
Reposted frombrumous brumous

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy, 
 w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła, 
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
 długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca,
 niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu mam życie, ona mi je robi.
Reposted frombluuu bluuu viashakeme shakeme
5045 28cd 500
Reposted fromretaliate retaliate viashakeme shakeme
3543 8afb 500
Reposted frombrumous brumous
9939 5166 500
Reposted frombrumous brumous
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
Reposted fromshakeme shakeme
5952 3d25 500
Reposted fromoll oll viadjLangley djLangley
Tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują.
— Epiktet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl