Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2019

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
4005 f3ed
1204 b047
Reposted fromnyaako nyaako viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
5395 2bc5 500
Reposted fromlordsoth lordsoth viazie zie

October 15 2019

5936 31e5 500
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacotarsky cotarsky
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione

October 09 2019

1433 e729 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachlebemzkarbidem chlebemzkarbidem
Reposted fromshakeme shakeme

Ludzie w pociągach

Uwięzieni za długo
żeby stojąc
cierpliwie czekać
niby za krótko by zamienić słowo

Wspólne miejsce
można potraktować jako pretekst do rozmowy
(chyba, że każdy jest w myślach u siebie)
blisko
lecz niewystarczająco
bo szczęście jest pięć wagonów dalej
a w nich wiele niewłaściwych osób
(niektóre z nich zawracają z niewiadomych powodów)

Korytarze zastawione wspomnieniami
po których wlecze się milion
nieprzeżytych doświadczeń
w podobnych kształtem pudłach
i tak jak można się domyślić
ich zawartość znają tylko właściciele

Czasem ktoś przestraszony dźwiękiem gwizdka
odwraca głowę
w panice zabiera swoje rzeczy

Inni dopiero wsiadają
ponuro wymachują chusteczką
ze smutkiem w oczach
w stronę bliskich

Są też tacy
którzy dumnie prostując plecy
w odbiciu na szybie
widzą już kolejny rozdział

Reposted fromnastkanasti nastkanasti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl