Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie via777727772 777727772
1480 6035 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacoolkidscantdie coolkidscantdie
6130 9042 500
see more
Reposted fromnazarena nazarena viacoolkidscantdie coolkidscantdie
0955 e085 500
Reposted from777727772 777727772
0985 e57e
Reposted from777727772 777727772
0980 6add 500
Reposted from777727772 777727772
0982 8d96
Reposted from777727772 777727772
0995 fdc8 500
Reposted from777727772 777727772
1007 9b0b 500
Reposted from777727772 777727772

Bądź mi życiem, radością, bądź śmiercią, zazdrością 
Bądź złością i pogardą, nieszczęściem i nudą (...)

Bądź -- i nie pytaj, jak Ci się wypłacę

— Rafał Wojaczek
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 via777727772 777727772
4616 c19c 500
Reposted from777727772 777727772
4616 c19c 500
Reposted from777727772 777727772
5273 bd3a
Reposted from777727772 777727772
3143 dd0a 500
Reposted fromsarazation sarazation via777727772 777727772
3145 6f0c 500
Reposted fromsarazation sarazation via777727772 777727772
3146 3622 500
Reposted fromsarazation sarazation via777727772 777727772
5669 6b5f 500
Reposted from777727772 777727772
3231 e352 500
Reposted from777727772 777727772
3335 7a1a
Reposted from777727772 777727772
4399 389e 500
Reposted from777727772 777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl