Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2017

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean viaAmericanlover Americanlover
4103 ffb2 500
Reposted frombrumous brumous
4132 c45b 500
Reposted frombrumous brumous
4129 d38a 500
Reposted frombrumous brumous
4128 8b18
Reposted frombrumous brumous
4127 730f 500
Reposted frombrumous brumous
4126 b60a 500
Reposted frombrumous brumous
4125 9006 500
Reposted frombrumous brumous
4124 e47d 500
Reposted frombrumous brumous
4123 b2eb
Reposted frombrumous brumous

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Autor Nieznany
Reposted fromnuitlys nuitlys
4121 b819
Reposted frombrumous brumous
4122 766b
Reposted frombrumous brumous
4120 b4b0 500
Reposted frombrumous brumous
4119 fb82 500
Reposted frombrumous brumous
4118 bcba 500
Reposted frombrumous brumous
4115 7a8d
Reposted frombrumous brumous
4114 e57f 500
Reposted frombrumous brumous
4113 322f 500
Reposted frombrumous brumous
4112 8f29 500
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl