Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2019

i zawsze kiedy budzę się otępiały, w tym pustym łóżku, myślę, że zasypiać w pojedynkę to gasnąć po kawałku za każdym razem, w snach błądzi się najdotkliwiej...
— Radek Kolago
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
1449 0c31 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Człowiek, którego nikt nie dotyka przestaje istnieć.
— "Her" (2013)
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viashakeme shakeme
0310 eecf
Reposted fromblueinsane blueinsane viazimnepalce zimnepalce
Reposted fromshakeme shakeme viawarzywowa warzywowa
3975 dd79 500
Reposted fromkanada kanada viashakeme shakeme
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
5045 3685 500
Reposted fromunco unco viashakeme shakeme
1049 e6f7
Reposted fromursa-major ursa-major viashakeme shakeme
1798 88e7
1981 71b7
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
4572 8c8f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialexxie lexxie
1358 6830 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viashakeme shakeme
9628 084a
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
Reposted fromshakeme shakeme
5535 c24d
Reposted fromdrobnostki drobnostki viashakeme shakeme
8845 a4f6 500
Reposted fromlikeknives likeknives viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl